uMaleyakhi

28.11.2014
uMaleyakhi

Igama uMaleyakhi, okungelesiHebheru, lichaza ukuthi „isithunjwa sami“; ibizo lalo mphrofethi asilazi. Incwadi yakhe iqukethe izinkulumo eziyisithupha ezibekwe njengengxoxo yabaqwagayisanayo. Umuso obekwa ngumphrofethi uphendulwa ngabawuphikisayo, bese kulandela impendulo echazisisayo. Ukugcizelelisisa kwezokholo (uMaleykhi 1,6-14) nakwezesimilo nokuziphatha (uMaleyakhi 2,10-16) kuhambisana nenqubo endala yentshumayelo yabaphrofethi.

Kokulotshwé encwadini kaMaleyakhi kufana nezimo esizwa ngazo kwekaHagayi, lapha nalaphaya kufane nesikwazela ezincwadini zoEzra noNehemiya (izinsizi zokweswela, ukuganiselana nabezizwe).  Ithempeli selivuselelwe; akuqondakali-ke nokho ukuthi umphrofethi waphila washumayela ngaphambi noma ngemuva kwezikhathi zoEzra noNehemiya.

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  Seite 989; https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/284-uhezekhiya/

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »