I S I M E M O

07.01.2016

07.01.2016

I S I M E M O
k u w o   w o n k e   o s i f u n d a y o:

Siyanibingelela!

Ngale ncwadi nginimemela emhlanganweni weViyo lethu oBanjiswaneni lokuHunyushwa nokuBhalwa kabusha kweBhaybheli ngesiZulu (Biblia Zuluensis) esizobe siwubambele eNkamana, eFilidi/eBaQulusini, KwaZulu-Natali kusukela ngoLwesihlanu ntambama zimbili kuya ngeSonto emini zizine kuMandulo kophezulu (02-04.09.2016).

Uhlelo lomhlangano wethu lumi kanje:

1. Siyabingelelana, semukela abasha abaqalayo ukuhlanganyela nathi.
2. Sibukeza izindima esesizihumushile, siqhubekele kwezilandelayo.
3. Sabelana izindima nalowo nalowo azozihlakula; siyakhuthazana.
4. Sihlela izindima ezizongena ku-“zimnandi ngokuphindwa olandelayo.
5. Silungiselela ukwethula imiphumela yomsebenzi wethu emphakathini.

Siqala ngokudla kwakusihlwa ngoLwesihlanu, siphethe ngokudla kwasemini ngeSonto. Silala, sivuke, sisebenzele endlini yezivakashi impelasonto yonke. Ongaphumeleli ukuzikhokhela zonke izindleko zokudla nokulala (ngamunye ngamunye impelasonto yonke = R2000,–) ngicela angazise masinyane ukuze sibonisane indlela esingelekelelana ngayo. Kanjalo nakongenayo indlela yokuya abuye emhlanganweni, akazibike kusenesikhathi ukuze sithwalisanane.

Lesi simemo siphelekezelwa yibala eliqukethe amaphuzu ambalwa ngenhloso nangendlela esisebenza ngayo. Nanto >> https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/50-umbhalo-kwelakithi-izolo-nanamuhla-biblia-zuluensis-1996/

Sicela usithumelele isiqiniseko sokuthi uyophumelela yini ukuza emhlanganweni. Nanto ifomu lokubhalisa liphelekezela lesi simemo >> vula lapha.

Okuhle kodwa!

nguBheni wakwaKhumalo.

iBhaybheli ngesiZulu – Biblia Zuluensis
– UMholi: uMfu. uDkt. uBheni wakwaKhumalo
[Dr Ben Khumalo-Seegelken]
biblia-zuluensis@t-online.de

Imibono nemibuzo: 0 »