Ingosi: zimnandi ngokuphindwa

abesifazane kwabozalo lukaJesu

UMvangeli uMathewu ekusixoxeleni kwakhe ngokuzalwa kukaJesu uqala ngokweneka olude uhlu lwabozalo oluze luyogcina ngalo mntwana ovelela eBhethlehema afuna ukusixoxela ngaye: „Lena yincwadi yomlando ngoJesu Khristu, indodana kaDavida, indodana kaAbhraham.“ Uyivula kanjalo ingxoxo yakhe; kuvele kucace kusuka-nje ukuthi akundaba etheni. Aké … qhubeka

amadodakazi kaSelofehadi

Aziwa ngelokuthi „angamadodakazi kaSelofehadi“ la makhosikazi, oMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noThirisa, okuxoxwa ngawo embhalweni nasemlandweni wokholo. Aze adume kangaka, indaba yawo ixoxwe iphindelelwa kuze kube kathathu ebhaybhelini, kwakusuké phi? Sihlangabezana nawo okokuqala encwadini kaNumeri 23,33 kuthiwa ayinzalo kaManase, bese ixoxwa-ke … qhubeka

uDavida nebutho lakhe lezigebengu

uDavida nebutho lakhe lezigebengu Kuthé-ke kungakushona uSamweli, kwabuthana uIzrayeli wonke kulilwa; wangcwatshwa kubo eRama. UDavida wasuka lapho-ke wewukela eningizimu, wayozihoxelela ehlane lasePharani. EMawoni kwakwakhé isicebi. Imfuyo yaso ilapha-nje emadlelweni aseKharmeli – izimvu eziyizinkulungwane ezintathu nezimbuzi eziyinkulungwane. Zazizogundwa. Lo mlisa kwakunguNabali, … qhubeka

izenzakalo ezisemqoka empilweni kaDavide

Esemncane uDavida wagcotshelwa ubukhosi nguSamweli I Sa 16,1-13 USawuli ulanda uDavide umletha ebukhosini I Sa 16,14-23 UDavida unqoba umfilisti uGoliyade I Sa 17 UDavide unogazi nempumelelo, utholana noJonatani indodana kaSawuli babangabangani, uganwa nguMikhali indodakazi kaSawuli. USawuli uba nensolo, usemzingelela ukumbulala … qhubeka

uSamweli nesikhathi ayephila kuso

isingeniso: uSamweli wokuqala noSamweli wesibili Izincwadi ezixoxa ngoSamweli nesikhathi ayephila kuso kuthathwa ngokuthi zalotshwa nguye mathupha uSamweli. Kwabathathu ababaluleké kakhulu kulezi zincwadi, oSamweli noSawuli noDavida, nguSamweli okuxoxwa ngaye kuqala, umphrofethi nomahluleli kwaIzrayeli. Umlando wokuphenjwa kobukhosi bakwaIzrayeli nakwaJuda uxoxwa njengomlando walaba … qhubeka

uMosi nokuphela kwesikhathi sakhe

uDutheronomi 31 no 34 Ekugcineni kohambo ehlane uMosi usemi nesizwe sakwaIzrayeli maduzane-nje nasemabaleni ezwe lesethembiso; kodwa-ke naye kuthiwa akaseyukufinyelela khona ngenxa yokungabaza okuthile ake abanakho esikhathini esiphambili. Usesidonsisisa ngendlebe okokugcina isizwe ukuthi simlalele, simazise uNkulunkulu. Uthé-ke uMosi esesikhokhele wasiyala egcizelela … qhubeka

intshisekelo yaya ngokudamba; satheleka isijeziso

uNumeri 13 no 14 Ekusukeni kwasentabeni yaseSinayi isizwe sakwaIzrayeli saya ngokusondela “ezweni lesethembiso”. UMosi wathumela izigijimi eziyishumi nambili ukuthi ziyohlola umnotho wezwe nobuningi namandla ezakhamizi zakhona. Izinhloli zabuya zithwele amahanananda nemikhiwane namahluzu omvini amakhulu kangangokuba kwakudingeka kuthwaliswane – amadoda ngamabili … qhubeka

isizwe sephula isivumelwano – “ithole legolide”

uEksodusi 24 no 32 Wakubhala phansi konke uMosi iNkosi eyayimtshela khona. Ngakusasa wavuka wakha iziko lemihlatshelo yokushiswa nelokukhonzela (ialthari) esithendeni sentaba yeNkosi, wemisa amatshe ayishumi nambili ayoba yisikhumbuzo sezizwe eziyishumi nambili zakwaIzrayeli, ngasinye ngasinye. Wajuba izinsizwa ezithile ukuthi zenzele iNkosi … qhubeka

empini

uDutheronomi 20 Esikhathini sanamuhla iyaxwayisa ithuthumelise imibiko nezingxoxo ezisebhaybhelini ngezimpi okuthiwa zaziholwa zibhebhezelwa nguSomandla, oPhezukonke, kuthiwa lapho-ke kwakunguye owayejuba amabutho, ewanqobisa. Okuthuthumelisa du yimininingwane nemiyalo kakhukhulela-ngoqo okwakufanele igcinwe „ezimpini ezingcwele“ ukuze kusale kuvalwé ngehlahla kwabezizwe abanqotshwé lapho. Kusemqoka-ke nokho kithi namuhla ekufundeni … qhubeka

unyaka wesabatha

uDutheronomi 15 Izincwadi ezinhlanu zokuqala ethestamenteni elidala, oGenesisi noEksodusi noNumeri noLevithikhu noDutheronomi, ezibizwa futhi ngokuthi yizincwadi zikaMosi, ziqukethe imithetho nemiyalo eminingi. Akuyiyo yonke nokho ephathelene noMosi: Kwakuyaye kushaywe imithetho emisha, kubekwe nemibono emisha ngokuhamba kweminyaka nangokuguquka kwesimo emphakathini. Ukuze-ke nokho … qhubeka