Ingosi: zimnandi ngokuphindwa

unya nobubi wabuguqula uSmakade, waveza ubuhle nenhlanhla

uGenesisi 50 Uthé engafa uyise, baqala-ke manje abanewabo bakaJosefa ukuba mehlawana, benqena ukuthi uJosefa usezokhipha isibhongo, aziphindisele kulobu bubi ababemenzé bona. “Mhlawumbe usasibambele igqubu nanamuhla lokhu!”, besho befunisela. Sebesondela kuye-ke bemncenga, bethi: “Ubaba wasiyala ngaphambi kokuba asishiye, wathi: `Zishwelezeleni kuJosefa, … qhubeka

wagicina ezivezile uJosefa kubanewabo

uGenesisi 45 Wabathé uyazibamba uJosefa, kwala manje; wagcina ehlulekile. Usetshela bonke anabo ukuthi abaphume, ukuze asale nalezi zivakashi. Nebala baphuma bonke abaGibhithe ababelapho, wasala nabafowabo. Zathululeka izinyembezi! Wampongoloza ekhala, kwezwa wonke owayeseduze: “NginguJosefa mina! Nisangibona-nje!” … ”Unjani uBaba? Usaphila?” Bamqhunsulela … qhubeka

uFaro ubeka uJosefa esikhundleni esiphakeme

uGenesisi 41 Abeluleki bakaFaro nabo bawemukela ngentokozo umbono kaJosefa; noFaro wayelokhu emtusé engaqedi, ethi: “Yisipho soMdali lesi! Ulwazi nenhlakanipho engaka! Akekho namunye ofuzé lo!” Abuye aphendukele kuJosefa luqobo, athi: “Hhayi! Wazembulelwa nguMvelingqangi uqobo izimfihlakalo zonke lezi. Wakupha nakho konke ukukhalipha … qhubeka

uJosefa ejele

uGenesisi 40 Dukuduku sekuboshwa izethenjwa ezinkulu zikaFaro: obhaka izinkwa nophethe bonke abapheki noweta basebukhosini. UFaro wanquma ukuthi baboshelwe kuleli jele eliphansi kwenduna yemilindankosi. Bazithela kuJosefa; ophethe wabethula kuye. Sekuthi-ke ngobunye ubusuku yilowo nalowo wabo usehlelwa yiphupho. Kuyasa ngakusasa uJosefa uyabona … qhubeka

Useboshelwani-ke manje uJosefa ?

uGenesisi 39 Aze afika naye eGibhithe-ke uJosefa amaIshmayeli emva kokuba emthengé kubanewabo. Afika amdayisela isakhamuzi sakhona esasimi kahle saziswa kakhulu, uPhothifa, induna yemilindankosi kaFaro. OkaJosefa-ke umsebenzi wawusendlini; ehlala eseduze kukaPhothifa njalo-nje. INkosi yamupha isandla; kwakuphumelela kahle konke ayekwenza. Kwamgculisa lokho … qhubeka

uJakobe ushikashikana noNkulunkulu izibhodongo

uGenesisi 32 Kwamabili wavuka uJakobe, wathubelezisa umuzi wakhe wonke ngomnyama, wayowuwelisa enhlana nomhoshana iYabhoki: Bobabili abafazi bakhe nesithembu sonke namadodana onke ayishumi kanye nemfuyo – wabawezela emazibukweni angaphesheya bephephile. Wasala yedwa-ke manje. Nqwamaniyane nomlisa othile! Dididi. Kwaba ùmshikashika ubusuku bonke! … qhubeka

qhude manikiniki!

uGenesisi 32 Waluthatha-ke uJakobe uhambo olubheké ngasempumalanga, ekhaya-konina. Langa lithize waze wafikela emthonjeni okwakuyaye kuhlanganele khona abelusi bonke besifunda nemihlambi yabo yezimvu, bezoziphuzisa. Babeyaye balindane, baze baphelele bonke, bese kuba yikhona begudlula itshe okwakuyaye kuvalwe ngalo umthombo, badedelane ngokuphuzisa imihlambi … qhubeka

washay’ utshani uJakobe

uGenesisi 28 Wayelokhu engakaxoli uEsawu kulobu buqili ayebenzelwé ngumfowabo uJakobe. Wamsongela wathi uselindé-nje kusithele ikhehla elinguyise, aziphindisele. Kwabe akakuzwile lokho unina, uRibheka, wabiza uJakobe, wamdonsa ngendlebe, ethi: „Wafa! Umnewenu uyakusongela, ufuna ukuziphindisela, akubulale. Lalela- ke, wenze njengoba ngikutshela: Baleka uqonde … qhubeka

uEsawu noJakobe

uGenesisi 19 nezahluko ezilandelayo Esehlanganisé engamashumi amane yobudala uYisaka, waganwa nguRibheka, indodakazi kaBhethweli, umArameya wakwelaseMesophothamya, udadewabo kaLaban. Wabheka, wabheka uRibheka; lutho abantwana! UYisaka wazikhulekela kuSmakade; iNkosi yawuzwa umthandazo wakhe. Khulelwiyane uRibheka – àmawele! Njengoba elokhu edlala, eqhubukushana esiswini sikanina, uze … qhubeka

usevivinywa futhi Abhraham

uGenesisi 22 Wayengakakhohlwa belu uSmakade ukuthi wayegciné ethembisé uSara umntwana. Kwaba njengoba ayeshilo: Wakhulelwa, wazibula ngendodana; bayetha elithi nguYisaka. Sekuthi esekhulakhulile umfanyana lowo, uSmakade usevivinya ukholo lukayise, ethi: “We Abhraham! Sukuma, uthathe le ndodana yakho oyithanda ukwedlula konke, uYisaka, uqonde … qhubeka