kwabheda ulwimi eBhabhela

uGenesisi Sasikhuluma lwimi lunye sonke isintu ngalezo zikhathi (zakudala). Sekuthi-ke ekusukeni kwaso empumalanga, saqonda eShina, emanxiweni amasha; kwakhiwa, kwazinzwa. Sekuvela-ke umbono othi: “Asibumbe izitini!” Zibunjelwa-ke ukwakha. “Sondelani, sibambisane, sakhe omkhulukazi umuzi lo; siwunwebe, siwelule, siwakhele omdekazi umbhoshongo oye uyothinta esibhakabhakeni! … qhubeka

uthingo lwenkosazana

uGenesisi 8 UNkulunkulu wambusisa uNowa namadodana akhe, wathi: “Zalanani nande nezwe lonke! Izilwane zonke ngizethula kini, ziyonithobela: ezasendle, esasemanzini nezinyoni. Seningahlaba-ke manje ngokubona, nizidlele; aniseyukudla-nje kuphela izitshalo nezithelo, sengininika nezilwane-ke manje. Eniyokuzila nje-ke lapho yinyama esenegazi. Ningayilokothi ngoba lapho kunegazi … qhubeka

uzamcolo nejuba likaNowa

uGenesisi 7 Ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu waphatheka kabi ebona indlela isintu esiqhuba ngayo: Akekho owayesanaké ihlalakahle nobuntu; kwase kubhoké ubuqili nobudlova. Kwakuze kube sengathi useyazisola manje ukuthi wayebadaleleni-nje nempela. Usethi-ke: “Ngizovele ngisibhubhise sonke isintu lesi – ngiqede ngedlulele nasezilwaneni zonkana. Impela … qhubeka

kwachitheka igazi

uGenesisi 4 UAdam usemkhulelisa-ke umkakhe uEva; sebezibula ngendodana unina azibongela ngayo, athi: „Ngisizwé nguSmakade wangipha indodana!“ Bayiqamba-ke elithi nguKhayini. Dukuduku sebelamanisa ngendodana futhi; yona-ke bayetha elithi nguAbela. UAbela wakhula waba nemfuyo nekhono ekuzingeleni; uKhayini waba ngumlimi. Langa limbe uKhayini usethula … qhubeka

vulekiyane amehlo!

uGenesisi 3 Inyoka yayihlakaniphé izedlula zonke ezinye izilwane uSmakade uNkulunkulu azidalayo. Isimbuza-ke owesifazane, ithi: “Washo ngempela uNkulunkulu ukuthi: `Ningalokothi nidle izithelo zalezi zihlahla ezisengadini?´” “Suka lapha!” kuphendula owesifazane. “Izithelo siyazidla; sivunyelwe! Ngezalesi sihlahla-nje kuphela esiphakathi nengadi esingazidli. INkosi yathi: `Ningazidli. … qhubeka

iviki lokuqala ngqa

uGenesisi 1 Endulo uMvelingqangi wadala izulu, wadala nomhlaba. Umhlaba lo wawuselugwadule nje, ulihlane; kumnyama kwesabeka. Umhlabathi wawujulé echibinikazi elinzulu. Izikhukhula nezikhwishikazane zazihlasela ziphindelela. Usethi-ke uMvelingqangi: „Akukhanye!“ Khanyiyane! Wakuthokozela lokho. Usehlukanisa-ke ukukhanya nokuhlwa; esekubiza ngokuthi ùbusuku enemini. Kwahlwa, kwasa: ùsuku lokuqala. … qhubeka

uMbhalo kwelakithi – izolo nanamuhla: Biblia Zuluensis 1996 …

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu – Biblia Zuluensis 0. Isingeniso 1. Sihlushwe yini? (1832 – …) 2. Wasuka-ke umshikashika (1996 – …) 3. Ukuziphatha nokuziphathela 4. Yilowo nalowo unendima embhekile 5. Kuyahlakuliswana kuyacathuliswana 6. … qhubeka

iBhaybheli. Liyini? Livelaphi? Lingakanani?

Le ncwadikazi esiyibiza ngokuthi yiBhaybheli kwayona iqukethe izincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha (66), ezalotshwa ngokuya ngokuya esikhathini esingaphezu kwenkulungwane yeminyaka (kusukela onyakeni wamakhulu ayisishiyagalolunye ngaphambi kokuzalwa kukaJesu kuya eminyakeni eyikhulu namashumi amathathu emva kokuzalwa kwakhe, 900 BC – 130 AD). Igama … qhubeka

Kuyasetshenzwa 2010

ITHESTAMENTE ELIDALA

IBhaybheli yinqolobane yezincwadi ezimiqulu mibili: kufike kube ngezefindo lokuqala lesivumelwano sokholo (ithestamente elidala) bese kuba ngezefindo lesibili lesivumelwano sokholo (ithestamente elisha). Izincwadi zethestamente elidala (TD) zaziwa ngabantu bokholo lobuJuda nabokholo lobuKhristu njengesisekelo nensika yokholo lwabo. Ababhali balezi zincwadi kwakungabantu uNkulunkulu … qhubeka

ITHESTAMENTE ELIDALA LAVELAPHI ?

IBhaybheli yinqolobane yezincwadi ezimiqulu mibili: ngezefindo lokuqala lesivumelwano sokholo (ithestamente elidala) nezefindo lesibili lesivumelwano sokholo (ithestamente elisha). Izincwadi zethestamente elidala (TD) zaziwa ngabantu bokholo lobuJuda nabokholo lobuKhristu njengesisekelo nensika yokholo lwabo. Ababhali balezi zincwadi kwakungabantu uNkulunkulu ayeziveza ngabo esintwini nababengumlomo … qhubeka