ISICHAZAMAZWI – sisaqhutshekiswa –

(ThD = iThestamente elidala; ThSh = iThestamente elisha; inkanyezi * isho ukuthi lelo gama lichazwa nalo ngokwalo kulesi sichasiso) “Aba” Lesi yisisho esithi “Baba” olwimini lwesiAramu, njengakithi uma ingane ikhuluma noyise noma isabela. Ngokuhamba kwesikhathi ke sesigciné sesiyindlela okubizwa ngayo … qhubeka

AmaBizo-Lwazi kwezeNkolo (Theological Concepts)

– ucwaningo olusaqhubekayo – 01 ukukholwa Osenelisekile emva kokuphuza eqeda ukoma, ubonga athi: “Sengikholiwe.“ Muva-nje (kusukela ekufikeni kwabeNtumo yobuKhristu [Christian missionaries] kwelakithi bevela eYurophu, ukukholwa sekusho futhi ukuthi umuntu usegcine evumile ukulingisa abeNtumo, akhonze adumise ethembele kwababikezela ngaye bethi unguMdali … qhubeka

Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuzwa isiHebheru

Learning together to read and understand Hebrew Izinyathelo eziyishumi nambili zokuqala The first twelve steps 1. Incwadi yesiHebheru uyivula uyihlanekezele – ikhasi lokuqala yileli lokugcina You open a Hebrew book and start reading from behind – the first page is … qhubeka