Useboshelwani-ke manje uJosefa ?

uGenesisi 39 Aze afika naye eGibhithe-ke uJosefa amaIshmayeli emva kokuba emthengé kubanewabo. Afika amdayisela isakhamuzi sakhona esasimi kahle saziswa kakhulu, uPhothifa, induna yemilindankosi kaFaro. OkaJosefa-ke umsebenzi wawusendlini; ehlala eseduze kukaPhothifa njalo-nje. INkosi yamupha isandla; kwakuphumelela kahle konke ayekwenza. Kwamgculisa lokho … qhubeka

uJakobe ushikashikana noNkulunkulu izibhodongo

uGenesisi 32 Kwamabili wavuka uJakobe, wathubelezisa umuzi wakhe wonke ngomnyama, wayowuwelisa enhlana nomhoshana iYabhoki: Bobabili abafazi bakhe nesithembu sonke namadodana onke ayishumi kanye nemfuyo – wabawezela emazibukweni angaphesheya bephephile. Wasala yedwa-ke manje. Nqwamaniyane nomlisa othile! Dididi. Kwaba ùmshikashika ubusuku bonke! … qhubeka

qhude manikiniki!

uGenesisi 32 Waluthatha-ke uJakobe uhambo olubheké ngasempumalanga, ekhaya-konina. Langa lithize waze wafikela emthonjeni okwakuyaye kuhlanganele khona abelusi bonke besifunda nemihlambi yabo yezimvu, bezoziphuzisa. Babeyaye balindane, baze baphelele bonke, bese kuba yikhona begudlula itshe okwakuyaye kuvalwe ngalo umthombo, badedelane ngokuphuzisa imihlambi … qhubeka

washay’ utshani uJakobe

uGenesisi 28 Wayelokhu engakaxoli uEsawu kulobu buqili ayebenzelwé ngumfowabo uJakobe. Wamsongela wathi uselindé-nje kusithele ikhehla elinguyise, aziphindisele. Kwabe akakuzwile lokho unina, uRibheka, wabiza uJakobe, wamdonsa ngendlebe, ethi: „Wafa! Umnewenu uyakusongela, ufuna ukuziphindisela, akubulale. Lalela- ke, wenze njengoba ngikutshela: Baleka uqonde … qhubeka

uEsawu noJakobe

uGenesisi 19 nezahluko ezilandelayo Esehlanganisé engamashumi amane yobudala uYisaka, waganwa nguRibheka, indodakazi kaBhethweli, umArameya wakwelaseMesophothamya, udadewabo kaLaban. Wabheka, wabheka uRibheka; lutho abantwana! UYisaka wazikhulekela kuSmakade; iNkosi yawuzwa umthandazo wakhe. Khulelwiyane uRibheka – àmawele! Njengoba elokhu edlala, eqhubukushana esiswini sikanina, uze … qhubeka

usevivinywa futhi Abhraham

uGenesisi 22 Wayengakakhohlwa belu uSmakade ukuthi wayegciné ethembisé uSara umntwana. Kwaba njengoba ayeshilo: Wakhulelwa, wazibula ngendodana; bayetha elithi nguYisaka. Sekuthi esekhulakhulile umfanyana lowo, uSmakade usevivinya ukholo lukayise, ethi: “We Abhraham! Sukuma, uthathe le ndodana yakho oyithanda ukwedlula konke, uYisaka, uqonde … qhubeka

wasinda uLothi kubhubha iSodoma

uGenesisi 19 (Akubange kusasiza lutho ukunxusa nokuncenga kukaAbhraham; uSmakade wayesebekezele kwenela. ISodoma neGomora wayesezimisele ukukubhubhisa manje. NguLothi-nje nomndeni wakhe ayezimisele ukubaphephisa. Yingakho-ke ethumela izigijimi ezimbili kuLothi. Kwabe zizithele kwabaseSodoma …!) Kwakuqeda ukuhwalala-nje ngenkathi izigijimi ezimbili zifika eSodoma. ULothi wayesazihlalele ngasesangweni. … qhubeka

noAbhram wagcina efundile ukukholwa

uGenesisi 17 nezahluko ezilandelayo Waqhamuka uSmakade, waziveza kuAbhram, wathi: “Ungethuki, Abhram; yimi. Ngihlosé ukuba ngumvikeli wakho. Futhi nje-ke ngisophé ukukwemukelisa omkhulu umvuzo lo!” “Kahle wena bo!” kukhuza uAbhram, „Mvuzo muni lowo osungethembisa wona manje? Ingani sikhuluma-nje awukaze unginike nanzalo kuze … qhubeka

lwasuk’ uhambo

uGenesisi 12 no 13 (Nalo mlando okuxoxwa ngawolapha wenzeka kwelaseMesophothamya, kweliphakathikwemifula emibili – iThigris neEfratha. UAbhram wayakhé nomndeni wakhe wonke eHaran, enhla nemifula yomibili; uSarayi umkakhe engenamntwana): Usethi ke uNkulunkulu kuAbhram: „Shiya phansi umndeni nabozalo bonke, uphume kwelakini – kweloyihlomkhulu … qhubeka

uziqokela isizwe osekuyoba ngesakhe uSmakade

uGenesisi 12 nezahluko ezilandelayo (Nalo mlando okuxoxwa ngawolapha wenzeka kwelaseMesophothamya, kweliphakathi kwemifula emibili – iThigris neEfratha. UAbhram wayakhé nomndeni wakhe wonke eHaran, enhla nemifula yomibili; uSarayi umkakhe engenamntwana): bheka: lwasuk’ uhambo uGenesisi 12 no 13