Ingosi: ezisematheni

IZITHOMBE: Kuyasetshenzwa 2010

Umlando kaIzrayeli

Kusukela encwadini „uJoshwa“ kuze kuyoshaya encwadini „uEsta“ kukhulunywa ngomlando kaIzrayeli engena eKhenani, kuye esikhathini sabeHluleli nasesikhathini samaKhosi, kuye ekudingisweni nasekubuyeni kwelaseBhabhiloni. Leso yisikhathi esingamashumi ayisishiyagalombili (800) seminyaka, kusukela onyakeni ka-13 kuya koka-5 B.C. Ngokwenqubo yesiJuda le ndima esuka kuJoshwa (imeqe … qhubeka

eVlayhede

UNCWADI-NHLANU

Izincwadi zonhlanu – oGenesisi, noEksodusi, noLevithikhusi, noNumeri kanye noDutheronoma – zithathwa enkolweni yobuJuda ngokuthi zimthimba munye; zibizwa ngokuthi ziyiThora (ngesiHebheru „torá“ = „umthetho“) ngenxa yokuthi ziqukethe imiyalelo nezinkokhelo okuthiwa zemukelwa nguMozi entabeni iSinayi ezamukelela isizwe sakubo kwaIzrayeli ukuze kuqiniseke ifindo phakathi … qhubeka

eVlayhede

Ngubani owabhala yiphi incwadi? – Nini? IThestamente elisha

Kubabhali bezincwadi zeThestamente elisha kekho namunye owazi uJesu ngamehlo. Kwasekwedlule iminyaka engamashumi amane uJesu abulawa ngenkathi kuqalwa kubhalwa incwadi evangeli lokuqala – ivangeli ngokukaMakhu -, kwathi kuqambe kuqalwa kubhalwa elokugcina – ivangeli ngokukaJohani -, kwase kuhlangene engamashumi ayisikhombisa afa. Nantu … qhubeka

ISICHAZAMAZWI – sisaqhutshekiswa –

(ThD = iThestamente elidala; ThSh = iThestamente elisha; inkanyezi * isho ukuthi lelo gama lichazwa nalo ngokwalo kulesi sichasiso) “Aba” Lesi yisisho esithi “Baba” olwimini lwesiAramu, njengakithi uma ingane ikhuluma noyise noma isabela. Ngokuhamba kwesikhathi ke sesigciné sesiyindlela okubizwa ngayo … qhubeka

AmaBizo-Lwazi kwezeNkolo (Theological Concepts)

– ucwaningo olusaqhubekayo – 01 ukukholwa Osenelisekile emva kokuphuza eqeda ukoma, ubonga athi: “Sengikholiwe.“ Muva-nje (kusukela ekufikeni kwabeNtumo yobuKhristu [Christian missionaries] kwelakithi bevela eYurophu, ukukholwa sekusho futhi ukuthi umuntu usegcine evumile ukulingisa abeNtumo, akhonze adumise ethembele kwababikezela ngaye bethi unguMdali … qhubeka

Kuyasetshenzwa 2010

Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuqonda isiHebheru

Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuqonda isiHebheru | Learning together to read and understand Hebrew Izinyathelo eziyishumi nambili zokuqala The first twelve steps 1. Incwadi yesiHebheru uyivula uyihlanekezele – ikhasi lokuqala yileli lokugcina You open a Hebrew book and start reading from … qhubeka