Ingosi: ezisematheni

umShumayeli

Uhlamvu ngokwesiHebheru oluthi „khoheleth“ luchaza ukuthi „umholi emhlanganweni“ noma „ngohola wenhlangano yosolwazi kwezenhlakanipho“. Le ncwadi yalotshwa ngezikhathi eziseminyakeni engamakhulu amathathu ngaphambi kwenkathi esiphila kuyo namuhla (300 ph. Khr.) okwakuyisikhathi elakwaJuda laselaphangwa laphendulwa isifundazwe sakwelaseGrikhi, ukusebenzisa ulwimi lwesiGrikhi enkulumweni nasemfundweni sekwandile … qhubeka

iZaga

Emva kwencazelo ende ngenhloso nangokusetshenziswa kwezaga enkulumweni nasembhalweni, le ncwadi yethula kusukela esahlukweni seshumi izaga eziphathelene nezimo eziningi ezehlukene, ezethulwa kungalandelwa luhlelo olutheni. Lezi akusizo „izaga“ ngokwenkulumo, yimisho elolongelwe ukufundisa nokwedlulisela kwabasakhulayo ulwazi ngendalo nangempilo emphakathini. Le misho isuka ekubhekisiseni … qhubeka

„Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile?

 „Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile? ezeNkolo eMshikashikeni waNsukuzonke“ UMfundisi uKlaus Eulenberger wasemzinikazi iHamburg kwelaseJalimane usethulela lapha udaba oluqukethe imibono nolwazi oluvela ocwaningeni olujulile alwenzile ngomkhuba owaziwayo wokuhlukumezana nokucindezelana nokugqilazana emphakathini nasemhlabeni jikelele. UMfundisi uEulenberger ulweneka lolu daba elususela eNkolweni ngokwenqubo yesiJuda [esethestamenteni … qhubeka

amaHubo

AmaHubo yincwadi equkethe imithandazo nezingoma. Imisho nezingxenye zale mikhuleko nezinkondlo zasungulwa ngamagagu nochwepheshe abehlukene, zaqoqwa, zaqoshwa phansi iminyaka ngeminyaka eyizinkulungwane; kwakuthandazwa ngazo, zihlatshelelwa, kwaIzrayeli emandulo, zafakwa emtapweni wemibhalo yezenkolo. Ziningi izinkondlo nemikhuleko nezingoma ezifuzé lezi ezitholakala ezingxenyeni ezehlukene zebhaybheli namuhla … qhubeka

uJobe

Incwadi uJobe ingenye yeziqephu zakwanokusho ezingxoxweni ezaziwayo emhlabeni jikelele. Umlobi wayo ogama lakhe lingaziwa, usebenzisa ingxoxo endala eyaziwayo (ezahlukweni ezimbili zokuqala nakwesamashumi amane nambili, Jobe 1 – 2; 42,7-17) afaka kuyo inkondlo yakhe ebatshazwayo enolwazi olunzulu. Kule nkondlo kuxoxwa ngomlisa … qhubeka

uEsta

Incwadi uEsta ibika ngesimo esibucayi abaphila kuso abakwaJuda okwathi ekubuyeni kwabo ekudingisweni kwelaseBhabhiloni bahlala ngabodwana phakathi komakhelwane bezizwe. Umoya wegqubu elotshwé ngayo le ncwadi usuka esimweni sokuhlushwa nokucindezelwa abenkolo yobuJuda kwasemandulo – nasemlandweni wabo wonkana – ababephindaphinda bezabalaza kuso. Inhloso … qhubeka

uNehemiya

UNehemiya kulinganiselwa ukuthi wathunyelwa eminyakeni alishumi nanthathu emva kukaEzra ukuyoba yiso lombuso wasePhereshiya eJerusalema. Wayegunyazwé ukuvuselela uthango lwamatshe olubiyele umuzi waseJerusalema. Wayebhekene nezenhlalakahle emphakathini kanye nokweseka inkonzo yomphristi uEzra. Kubika yena mathupha encwadini ebizwa ngegama lakhe, ubika nangokwethembeka kwakhe okungenasilinganiso … qhubeka

uEzra

Incwadi uEzra iqhuba okulotshwé ngakho ezincwadini iziKhronike. Ilanda ngokuqala kabusha okwenziwa eJerusalema ekubuyeni kwababethunjelwe kwelaseBhabhiloni: Okokuqala: Ngokulawula kwenkosi yakwelasePhereshiya, uKhirosi, owayekade enqobé umbuso waseBhabhiloni ngonyaka wamakhulu amahlanu namashumi amathathu nesishiyagalolunye ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo (539 ph. Khr.), idlanzana labakwaJuda … qhubeka

iNcwadi yesibili yeziKhronike: (2 Khr)

Lena yesibili yeziKhronike, eqhubeka lapho kugciné khona eyokuqala, ixoxa ngombuso wenkosi uSolomoni nokwakha kwakhe ithempeli kanye nangomlando wamakhosi eyamlandelayo esihlalweni sobukhosi bakwaJuda kuze kube sekunqotshweni kwawo nasekuqhutshweni kwezakhamuzi ziyovalelwa ekudingisweni kwelaseBhabhiloni ngonyaka wamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngaphambi kwale nkathi … qhubeka

iNcwadi yokuqala yeziKhronikhe: (1 Khr )

Zombili izincwadi zeziKhronikhe (1 Khr; 2 Khr) zidingida lolu daba okuxoxwa ngalo ezincwadini zikaSamweli nezamaKhosi, ziluthatha ngeso labakwaJuda ababuya ekudingisweni kwelaseBhabhiloni okuxoxwa ngabo kabanzi encwadini uEzra nasencwadini uNehemiya. Kungakho nje-ke umbuso wasenyakatho, kwaIzrayeli, nokunqotshwa nokuwa kwawo kungaveli kule ngxoxo. KukwaJuda-nje … qhubeka