Ingosi: ezisematheni

uEksodusi

Le ncwadi ibizwa ngokuthi inguEksokusi, okungukuthi „ukuPhuma/ukuGoduka“, ngoba ixoxa ngokuphunyuka kwabakwaIzrayeli, ukuphuma kwabo kwelaseGibhithe ababekade begqilazwé behlushwa kulo kusukela kokhokho babo. Ukusinda kwabakwaIzrayeli ekubalekeni kwabo bejahwa ngamabutho abaseGibhithe beze bewelela ngaphesheya kolwandle emva kokuba bedlubulundele, babushiya phansi ubugqili, kwaziswa njengesenzo … qhubeka

uGenesisi

Le ncwadi, uGenesisi, okungukuthi „iNdabuko/isiSusa“, ixoxa ngendabuko ngokuphindwé kabili – indabuko yomhlaba, indabuko yesizwe sakwaIzrayeli. Kokubili – umhlaba nesizwe – kuvela kumdali, kungumphumela womsebenzi wezandla zakhe uMdali, oPhezukonke. Phakathi kwengxoxo ngokudalwa komhlaba nengxoxo ngokudabuka kwesizwe sakwaIzrayeli kunomlando ozama ukucacisa ukuthi … qhubeka

iNdabuko yoMhlaba nesiSuka soMlando weSizwe samaJuda

AmaJuda lezi zincwadi ezinhlanu ezihlelwé zaba sekuqaleni kwebhaybheli – uGenesisi kuya kuDutheronomi – azibiza ngokuthi uMthetho, okuthiwa ngesiHebheru yi-„Thora“. Zaziwa futhi ngolwimi lwesiGrikhi ngokuthi ziyi-„Pentateuch“, okungukuthi ngumqulu oqukethe izincwadi ezinhlanu, nguNcwadi-nhlanu. iMpilo noMlando UNcwadi-nhlanu uqukethe izilayelo nemithetho isizwe soPhezukonke okufanele … qhubeka

UHLU LWAMAGAMA ASEBHAYBHELINI

U H L U LWAMAGAMA       NAMABIZO ASEBHAYBHELINI NGESIZULU ngokwelamana kwawo (A – Z) – ESUKA KOLWESIHEBHERU  NOLWESIGRIKI EDLULA KOLWESIJALIMANE KULANDELWA ISIVUMELWANO SASELOCCUM –   l u s a q h u t s h w a    – Izinqamulelo esizisebenzisayo: x          = … qhubeka

BHANJEKHU: Bhala njengoba ukhuluma

Nanka amaphuzu amane asemqoka uma kuboniswana ngezindlela okungabukezwa ngazo umbhalo: 1 inkulumo indala kunombhalo 2 ingxoxo nenkondlo kakufani 3 izimpawu zephimbo ziyasiza 4 injobo ithungelwa ebandla „Bhala njengoba ukhuluma“ (= „Bhanjekhu“) Siyayithintitha incwadi kuqathake konke okuyizinhlamvana okuhlale kuhlale kudide uma … qhubeka

IBhayibheli nemikhosi namadili alo

Imikhosi namadili akathathu: 1. Kunemikhosi namadili ahambisana nezikhathi zonyaka kanye nezenzakalo nemisebenzi yanyaka yonke – njengokuvuna, ukugunda izimvu, ukuhlakula. 2. Eminye imikhosi namadili iphathisene nezahlakalo empilweni yomndeni – ukukhunyulwa kwengane ebeleni, ukuqomisa, ukugodusa, isililo. 3. Kanti ke eminye ihambisana nezigigaba ezikhunjulwayo … qhubeka

Njengenhlwathi nenyamazane

Le ndlela esisebenza ngayo uma sihumusha izingxoxo nemizekeliso siyisusa ezincwadini zayo zendabuko siyifaka olwimini lwakithi, siyibiza ngokuthi „yifemu“, okuyisifinyezo sebizo lesilungu elithi functional equivalent method (fem). Le ndlela sazebolekela yona kwabanye abahumushi bamabhaybheli baphesheya nakwamanye amazwe eAfrika asebesebenzé kade, bakhipha … qhubeka

Umlando kaIzrayeli

 Kusukela encwadini „uJoshwa“ kuze kuyoshaya encwadini „uEsta“ kukhulunywa ngomlando kaIzrayeli engena eKhenani, kuye esikhathini sabeHluleli nasesikhathini samaKhosi, kuye ekudingisweni nasekubuyeni kwelaseBhabhiloni. Leso yisikhathi esingamakhulu ayisishiyagalombili (800) eminyaka, kusukela eminyakeni yenkulungwane namakhulu amathathu kuhlehla kuya kweyamakhulu amahlanu ngaphambi kokuzalwa kukaJesu, okungaphambi kwenkathi … qhubeka

Ngife kanjani?

UMathias Greffrath, usolwazi kwezeSimo neNhlalisano eMphakathini ongumlobeli woMsakazo wakwelaseNyakatho neJalimane,  iNorddeutscher Rundfunk, kanye namaphephandaba ehlukene, usethulela umbono wakhe kulolu daba oludingidwa emphakathini oluphathelene nezinsuku nemizuzu yokugcina empilweni. OkaGreffrath uthi: Uma singazikhethela: Singafisa ukufa ngayiphi indlela? Kwawona lo mbuzo uyaphaphalaza: Nalowo … qhubeka

„Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile? – ezeNkolo eMshikashikeni waNsukuzonke“

UMfundisi uKlaus Eulenberger wasemzinikazi iHamburg kwelaseJalimane usethulela lapha udaba oluqukethe imibono nolwazi oluvela ocwaningweni olujulile alwenzile ngomkhuba owaziwayo wokuhlukumezana nokucindezelana nokugqilazana emphakathini nasemhlabeni jikelele. UMfundisi uEulenberger ulweneka lolu daba elususela eNkolweni ngokwenqubo yesiJuda [esethestamenteni elidala ebhaybhelini], edlulele ekuphathekeni kwalo eNkolweni … qhubeka