Ingosi: ezisematheni

iNcwadi yesibili ngamaKhosi: 2 Khos

Le ncwadi yesibili ngamaKhosi (2 Khos) iqhuba okusuka kweyokuqala. Engxenyeni yokuqala iqukethe umlando wemibuso yomibili, owakwaIzrayeli nowakwaJuda, kusukela maphakathi nenkathi yeminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye ngaphambi kwenkathi yenkolo yobuKhristu – [ngaphambi kokuzalwa kukaJesu], okungaphambi kwenkathi esiphila kuyo –  (900 ph. Khr. ) … qhubeka

iNcwadi yokuqala ngamaKhosi: 1 Khos

Kuzo zombili izincwadi ngamaKhosi (1 Khos; 2 Khos) kulandwa ngezehlakalo kusukela ekukhothameni kukaDavida kuze kube sekupheleni kwemikhosi yomibili, owakwaIzrayeli nowakwaJuda, ekunqotshweni kwawo ngabaseAsiriya nabaseBhabhiloni. Lena yokuqala ixoxa ngezinxushunxushu kuze kuvunyelwana ngozolandela uDavida esihlalweni sobukhosi, yedlulele emlandweni ngombuso nokubusa kukaSolomoni okubatshazwayo, … qhubeka

iNcwadi yesibili uSamweli: 2 Sam

iNcwadi yesibili uSamweli: 2 Sam ENcwadini yesibili uSamweli kuqhutshwa umlando osuka kweyokuqala, kuxoxwa ngenkosi eyaziswayo, uDavida. Ekukhothameni kwenkosi uSawuli, uDavida waqala waba ngumbusi wakwaJuda kanye nakwaBhenjamini ngaphambi kokuba ngumbusi nakwezinye izizwana eziyishumi enyakatho kwelakwaIzrayeli. Ngokumisa umuzana waseJerusalema njengesihlalo sombuso wakhe, … qhubeka

iNcwadi yokuqala uSamweli: 1 Sam

Ingxenye yokuqala yale ncwadi ixoxa ikakhulukazi ngomaHluleli nomphrofethi omkhulu uSamweli, le ncwadi eyagcina yethiwe ngaye. Kungezikhathi zikaSamweli lapho kwaqala khona ukungena kwenqubo yokubuswa ngamakhosi kwelakwaIzrayeli – eyayingemukelekile kuwo wonke umphakathi, ingani phela kwaIzrayeli kwakubanjelelwe ekutheni obusayo kwaIzrayeli nguSmakade uqobo (1 … qhubeka

uRuthi

Emandulo wawungekho umehluko kwezenkolo nakwezobuzwe: Oshiya elakubo wayeseshiye nenkolo yakubo ngokunjalo – esezikhiphile esandleni sombusi abekade ephansi kwakhe. Ukubambelela kwentokazi yakwelakwaMowabhi, uRuthi, kwabomndeni womyeni wakhe, umufi, wakwelakwaJuda, kwakufana nokuphuma unomphelo kwelakubo nokushiya phansi konke nokuphathelene nenkolo eyayikhule iqhuba ngayo; ngalokho … qhubeka

abeHluleli

Ngaphambi kokuthi abakwaIzrayeli bavumelana ngokuzibekela ozobayinkosi, ababuse, babezakhele, beziphethe, beyimindeni ezibusayo kwelaseKhenani abase bakhé kulo. Abaholi ezinkundleni zokuthetha amacala nezokuboshwa kwezivumelwano nezokushaya imithetho, abeHluleli, okuxoxwa ngabo kule ncwadi, babenesithunzi, behlonishwa baziswa emindenini nasezifundazweni zonkana. Babehlukene kabili: Kwakukhona „abeHluleli abancane“ ababebhekana … qhubeka

uJoshwa

Le ncwadi yanikwa igama lalo mlisa okuthiwa walandela uMosi ekubeni ngumholi wabakwaIzrayeli ekungeneni kwabo kwelaseKhenani, „kwelesethembiso“, ixoxa ngokuhlwithwa kwezwe kuthiwa kwenziwa njengokwentando nangokwesiphiwo soPhezukonke, lihlwithwa ngezikhwepha nangobuqili. Engxoxweni ekule ncwadi uJoshwa lithathwa-nje lula izwe ngaphandle kobunzima nokuthikaziseka-nje sampela; okungenjalo engxoxweni … qhubeka

uDutheronoma

Le ncwadi ibizwa ngokuthi ngu-„Dutheronom“, okungukungi „umthetho wesibili“ [ngolwesiLathini, deuteronimium ]; iqukethe imithetho iningi layo eselethulwa okwesibili emva kokuba laselethulwé encwadini uEksodusi – njengemiYalelo eliShumi esahlukweni sesihlanu.  Laphaya nalaphaya kwenezezelwe kwaguqulwa kweminingi yale mithetho eyethulwa lapha okwesibili. Sekuyimithetho esiqondene nezikhathi … qhubeka

uNumeri

Le ncwadi ibizwa ngokuthi ngu-„Numeri“, okunguthi iphathelene nezibalo [ngolwesiLathini: numerus | numeri ].  Kule ncwadi kubikwa kuze kuphindwe kabili ngokubalwa kwabesizwe sakwaIzrayeli nangemiphumela yakho: okokuqala ngaphambi kokusuka kwabo entabeni yaseSinayi (ezahlukweni ezine zokuqala); okwesibili ngaphambi kokungena kwelaseKhenani (esahlukweni samashumi amabili … qhubeka

uLevithikhusi

Le ncwadi inegama elithi „Levithikhusi“ ngoba iphathelene ikakhulukazi nezimfanelo okufanele zigcinwe ngabaqhubi nabaholi kwezemikhuleko nezezinkonzo, okwakulubizo olwaluqondene nabaphristi kwabenzalo yakwaLevi. Ngaphezu kwemiyalelo ngenqubo ekwethulweni kweminikelo nangemininingwane yonke enkonzweni yobuphristi, kwakunemiyalelo nemithetho okwakufanele yaziwe igcinwe emphakathini, ukuze isizwe sihlale sicandulekile, singenasici, … qhubeka