uDavida noGoliyade

Ibambene impi kwaIzrayeli. AmaFilisti emi ngasegqumeni elinganeno kwethafa; uIzrayeli umi ngaphesheya. Sekusuka omunye wamaFilisti esephumela eshashalazini. NguGoliyade  igama lakhe, isidlakela esihlomé sahlomisisa. Siqhuba okuyindojeyana okusithwalele isihlangu saso. “Mihlolo mini lena enisihlolela yona senihlomelé ukuzohlasela thina Mafilisti?  Ningobani-nje nina, imithothongo kaSawula … qhubeka

Ngife kanjani?

UMathias Greffrath, usolwazi kwezeSimo neNhlalisano eMphakathini ongumlobeli woMsakazo wakwelaseNyakatho neJalimane,  iNorddeutscher Rundfunk, kanye namaphephandaba ehlukene, usethulela umbono wakhe kulolu daba oludingidwa emphakathini oluphathelene nezinsuku nemizuzu yokugcina empilweni. OkaGreffrath uthi: Uma singazikhethela: Singafisa ukufa ngayiphi indlela? Kwawona lo mbuzo uyaphaphalaza: Nalowo … qhubeka

„Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile? – ezeNkolo eMshikashikeni waNsukuzonke“

UMfundisi uKlaus Eulenberger wasemzinikazi iHamburg kwelaseJalimane usethulela lapha udaba oluqukethe imibono nolwazi oluvela ocwaningweni olujulile alwenzile ngomkhuba owaziwayo wokuhlukumezana nokucindezelana nokugqilazana emphakathini nasemhlabeni jikelele. UMfundisi uEulenberger ulweneka lolu daba elususela eNkolweni ngokwenqubo yesiJuda [esethestamenteni elidala ebhaybhelini], edlulele ekuphathekeni kwalo eNkolweni … qhubeka

UGenesisi

Isahluko sokuqala 1 Indalo nendabuko 1 Endulo uMvelingqangi wadala izulu, wadala nomhlaba. 2 Umhlaba lo wawuselugwadule nje, ulihlane; kumnyama kwesabeka. Umhlabathi wawujulé echibini elibanzikazi. Izikhukhula nezikhwishikazane zazihlasele yonke indawo. 3 Usethi ke uMvelingqangi: „Akukhanye!“ Khanyiyane! 4 Wakuthokozela lokho. Usehlukanisa ke … qhubeka

I B H A Y B H E L I – NGESIZULU

ITHESTAMENTE ELIDALA UGenesisi Izindima nezihloko encwadini uGenesisi endulo okhokho bakaIzrayeli uJosefa nabanewabo

Sihumushela esiZulwini: Incwadi yamaKhosi yokuqala, isehluko sesithathu (1 Khos 3)

1. Isinyathelo sokuqala: Siyifunda eBhaybhelini lesiHebheru (biblia hebraica) okuyilapho yalotshwa khona okokuqala ngqa, lapho yathathwa khona isihunyushelwa kwezinye izilwimi. Ifundeka kanjena khona uma sithatha lolo nalolo luhlamvu, silufaka esiZulwini: 1Wayeseganiselana-ke uSalomo noFaro, umbusi wakwelaseGibhithe, wayesethatha-ke indodakazi kaFaro, wayeseyisa emzini (= … qhubeka

abesifazane kwabozalo lukaJesu

UMvangeli uMathewu ekusixoxeleni kwakhe ngokuzalwa kukaJesu uqala ngokweneka olude uhlu lwabozalo oluze luyogcina ngalo mntwana ovelela eBhethlehema afuna ukusixoxela ngaye: „Lena yincwadi yomlando ngoJesu Khristu, indodana kaDavida, indodana kaAbhraham.“ Uyivula kanjalo ingxoxo yakhe; kuvele kucace kusuka-nje ukuthi akundaba etheni. Aké … qhubeka

amadodakazi kaSelofehadi

Aziwa ngelokuthi „angamadodakazi kaSelofehadi“ la makhosikazi, oMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noThirisa, okuxoxwa ngawo embhalweni nasemlandweni wokholo. Aze adume kangaka, indaba yawo ixoxwe iphindelelwa kuze kube kathathu ebhaybhelini, kwakusuké phi? Sihlangabezana nawo okokuqala encwadini kaNumeri 23,33 kuthiwa ayinzalo kaManase, bese ixoxwa-ke … qhubeka

uDavida nebutho lakhe lezigebengu

uDavida nebutho lakhe lezigebengu Kuthé-ke kungakushona uSamweli, kwabuthana uIzrayeli wonke kulilwa; wangcwatshwa kubo eRama. UDavida wasuka lapho-ke wewukela eningizimu, wayozihoxelela ehlane lasePharani. EMawoni kwakwakhé isicebi. Imfuyo yaso ilapha-nje emadlelweni aseKharmeli – izimvu eziyizinkulungwane ezintathu nezimbuzi eziyinkulungwane. Zazizogundwa. Lo mlisa kwakunguNabali, … qhubeka

izenzakalo ezisemqoka empilweni kaDavide

Esemncane uDavida wagcotshelwa ubukhosi nguSamweli I Sa 16,1-13 USawuli ulanda uDavide umletha ebukhosini I Sa 16,14-23 UDavida unqoba umfilisti uGoliyade I Sa 17 UDavide unogazi nempumelelo, utholana noJonatani indodana kaSawuli babangabangani, uganwa nguMikhali indodakazi kaSawuli. USawuli uba nensolo, usemzingelela ukumbulala … qhubeka