UkuBuka nokuBona ngeSo eliSha

UkuBaluleka koHlangothi okuBukwa nokuBonwa ngalo nguWilhelm Schmid* Aké sithi uyazihambela-nje, ushayela imoto. Njalo-nje uma ujika empambanweni yemigwaqo kufanele uqaphelisise: kungase kuqhamuke-nje esikhaleni ogibele ibhaysikili. Kwakungabakuhle kangakanani emhlabeni ukuba babengekho laba bamabhaysikili okulokhu kufanele kuhlalwe beqashelwe! Bedlula-nje nòma irobhothi libomvu, okucishe kungalokothi-nje … qhubeka

Salalelisisa safunda

IBhaybheli elisha ngokukaLuther lizama ukubuyela esiJalimaneni sakhe umCanduli nguReinhard Bingener* Okhulumayo 1: UMartin Luther washeshisa esenqabeni, iWartburg. Phakathi noDisemba ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amabili nanye [1521] waqala umCanduli elapho ayecashelé khona ukuhumusha iThestamente eliSha. Kwedlula-nje amasonto ayishumi nanye – ithuba … qhubeka

uCandulo [iReformation]

UMkhosi wokuCandulwa kabusha kweMfundiso neNqubo kwezeNkolo yobuKhristu [uCandulo | iReformation] ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesikhombisa [2017] ngumcimbi ozobe ubaluleké kakhulu kezokuthuthukiswa kokwaziswa kwamasiko eminyakeni ezayo. Akukho nokuncane kwezomphakathi emhlabeni-jikelele okungazange kuguquke, kucandulwe kabusha, ekuthintaneni noMartin Luther noCandulo [iReformation]. Kushaywa phansi, … qhubeka

“Umuntu phaqa!” – uMartin Luther emehlweni kaHeinrich Heine

Kwathi umlobi wezinkondlo uHeinrich Heine enxuswa eParis ngowe-1834 ukuthi achazele abaseFransi ngomlando wezolwazi nezenhlakanipho kwelaseJalimane, waqala ngoMartin Luther [1483-1546]: Ngenxa yokubambelelisisa kwakhe eMbhalweni oNgcwele nguyena owabangumsunguli wenkululeko yokuzicabangela okwathi nangamaculo akhe enkolo waba ngumsunguli wobuchwepheshe kwezokuloba eJalimane – „umuntu phaqa“, … qhubeka

Nzalo yeNkululeko*,

Nzalo yeNkululeko*, kunini wawucindezelwe! Memeza, uklabalaze, ukhuz’ umhlolo! Sondela uzithathele ilungelo lakho! Awusabeleselwe muntu okuphoqelela ukuthi unqonqothe emnyangweni ongemuba. Akusekho mthetho okubandlululayo ezitimeleni Ongakuphoqela ezikolweni ezinobandlululo okufundwa khona kuguqwe phansi. Imifula yakwelakithi, izintaba nogu lolwandle ngolwakho, awusenqatshelwe khona. Klabalaz’ ukhuz’ … qhubeka

NGAMAKHOLWA LA – ngokusho kwawo*;

  aseswenkile aseconsa ngeSonto, egabiselana, ehlabekisana ezinkonzweni. Emithemelezweni yemikhuleko yawo, – oNontandakubukwa – adumisa amkhonzayo ngesabelo sawo: Abacindezeli, oKhayakhulu. AmaKholwa – Izigqili zawo zikhonza kwelinye iBandla lapho zishunyayezwa khona ukuthobela nokudumisa ababusi bazo! AmaKholwa – azidabulela aphisane ngokubona umhlaba kaSmakade nezilwandle zonkana … qhubeka

IZaba zokuXolelana nokuBuyisana emaSangweni aseSodoma

UbuNzima bokuZama ukuNqoba uBubi ngokweNza okuHle – nguKlaus Eulenberger* – Umlobi: UAbhraham, lo mnumzana okuxoxwa ngaye ebhaybhelini, uvela emajukujukwini omlando wasemandulo ongaqondakalisisi. Usaziwa ngelithi Abhram [„uBaba ohloniphekile“] ngenkathi izwi elithile lithi kuye: Phuma ulishiye elakini, uye ezweni engiyokukhombisa lona. Lithi-ke: … qhubeka

UQhwagayiswano olusaqhubeka ngeThestamente eliDala

Phakathi kokuLahlekelana ngeNkulumo kanye noMphelandaba UQhwagayiswano olusaqhubeka ngeThestamente eliDala kanye neMpicabadala kwezeMfundo ngezeNkolo [uMlobi nguReinhard Mawick*; uhunyushelwé esiZulwini nguBheni wakwaKhumalo] Oxoxayo: NgoNdasa onyakeni odlule kwenzeké isimanga: Udaba eMfundweni ephakeme ngoLwazi ngezeNkolo luye lwafinyelela kwezisematheni emaphephandabeni nasemsakazweni: „UNkulunkulu wobuDlova noweziGemegeme zikaKhukhulelangoqo … qhubeka

„Baba, behluké ngani ubusuku banamuhla kubo bonke obunye?“

– zimnandi ngokuphindwa- uEksodusi wokuqala: Ngumkhosi wePhasika, idili kwabenkolo ngokwenqubo yamaJuda. Abomndeni babuthene, kuyadliwa. Umlando ngalobu busuku obubalulekile kufanele wezekwe futhi – umlando wokukhululwa ebugqilini, wokophulwa ekubhujisweni, okuwumlando oxoxwa kuphindelelwa izizukulwane ngezizukulwane. „Baba, behluké ngani ubusuku banamuhla kubo bonke obunye?“ … qhubeka

ifomu lokwemukela ISIMEMO 2016

Ngiyophumelela ukuza emhlanganweni weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] oyobe useNkamana, eFilidi/eBaQulusini, KwaZulu-Natali, kusukela ngoLwesihlanu ntambama zimbili kuya ngeSonto emini zizine kuMandulo kophezulu (02.-04.09.2016). Ngigcwalisa, ngithumele le mpendulo    n a m u h l a ! … qhubeka