IZaba zokuXolelana nokuBuyisana emaSangweni aseSodoma

UbuNzima bokuZama ukuNqoba uBubi ngokweNza okuHle – nguKlaus Eulenberger* – Umlobi: UAbhraham, lo mnumzana okuxoxwa ngaye ebhaybhelini, uvela emajukujukwini omlando wasemandulo ongaqondakalisisi. Usaziwa ngelithi Abhram [„uBaba ohloniphekile“] ngenkathi izwi elithile lithi kuye: Phuma ulishiye elakini, uye ezweni engiyokukhombisa lona. Lithi-ke: … qhubeka

UQhwagayiswano olusaqhubeka ngeThestamente eliDala

Phakathi kokuLahlekelana ngeNkulumo kanye noMphelandaba UQhwagayiswano olusaqhubeka ngeThestamente eliDala kanye neMpicabadala kwezeMfundo ngezeNkolo [uMlobi nguReinhard Mawick*; uhunyushelwé esiZulwini nguBheni wakwaKhumalo] Oxoxayo: NgoNdasa onyakeni odlule kwenzeké isimanga: Udaba eMfundweni ephakeme ngoLwazi ngezeNkolo luye lwafinyelela kwezisematheni emaphephandabeni nasemsakazweni: „UNkulunkulu wobuDlova noweziGemegeme zikaKhukhulelangoqo … qhubeka

„Baba, behluké ngani ubusuku banamuhla kubo bonke obunye?“

– zimnandi ngokuphindwa- uEksodusi wokuqala: Ngumkhosi wePhasika, idili kwabenkolo ngokwenqubo yamaJuda. Abomndeni babuthene, kuyadliwa. Umlando ngalobu busuku obubalulekile kufanele wezekwe futhi – umlando wokukhululwa ebugqilini, wokophulwa ekubhujisweni, okuwumlando oxoxwa kuphindelelwa izizukulwane ngezizukulwane. „Baba, behluké ngani ubusuku banamuhla kubo bonke obunye?“ … qhubeka

ifomu lokwemukela ISIMEMO 2016

Ngiyophumelela ukuza emhlanganweni weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] oyobe useNkamana, eFilidi/eBaQulusini, KwaZulu-Natali, kusukela ngoLwesihlanu ntambama zimbili kuya ngeSonto emini zizine kuMandulo kophezulu (02.-04.09.2016). Ngigcwalisa, ngithumele le mpendulo    n a m u h l a ! … qhubeka

I S I M E M O

07.01.2016 I S I M E M O k u w o   w o n k e   o s i f u n d a y o: Siyanibingelela! Ngale ncwadi nginimemela emhlanganweni weViyo lethu oBanjiswaneni lokuHunyushwa nokuBhalwa kabusha kweBhaybheli ngesiZulu … qhubeka

Usuku lokuqala onyakeni omusha

Eminyakeni engamakhulu amathathu namashumi amabili nanhlanu [325] eyedlule – ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisithupha namashumi ayisishiyagalolunye nanye [1691], uPhapha u-Inosensi [Pope Innocence XII] wanquma ukuthi usuku lokuqala enyangeni uMasingana [1 Janwari] lwaziswe njengosuku lokuqala lonyaka. Yisikhashana seminyaka eyisishiyagalolunye-nje [9] kuphela, kusukela kowe-1691 … qhubeka

… angiyukweswela – angiyukwesaba!

iHubo lamashumi amabili nantathu [Hub 23] * USmakade ungumalusi wami; angiyukweswela. Ungilalisa phansi ngiphumule edlelweni elimahlungu aluhlaza; angiqhubele emithonjeni yamanzi acwebile. Uvuselela umphefumulo wami, uphile; angichushise emikhondweni yokulunga, libabazeke igama lakhe. Nòma ngingaphambukela ezingoxingoxini, ngihlwathuze kuhle kodabula ethunzini lokufa, angiyukwesaba; … qhubeka

UMartin Luther nokuHlukunyezwa kwabeNkolo yobuJuda

 “Lapho kunokukhanya khona, kuvama ukuba nethunzi futhi“ AbeBandla labakhonza ngenqubo yobuLuthela kuhlala kudingeka njalo ukuthi bashikashikane ngeziphathelene nenkokheli yabo, uMartin Luther. Bekunjalo futhi emasontweni amabili edlule [8.-11.11.2015]  enkundleni yeSinodi leBandla labeNkolo ngokweNqubo yeNguquko kwelaseJalimane [Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)]. Umhlangano uphethwé … qhubeka

“… iziphambeko zethu!”

Emkhulekweni uJesu waseNazaletha awufundisa abalandeli bakhe, lo musho othi ” … usithethelele iziphambeko zethu!”  usemqoka ngoba wakha ubudlelwano phakathi kwabo bonke abawuthandazayo. Emhlabeni jikeleke akekho ongathi yena akasenaso isidingo sokuzishwelezela, azicelele ukuthi athethelelwe iziphambeko zakhe. Bonke abasondela koPhezukonke ngesifiso nesicelo … qhubeka

OWETHU UMBONO NGENQUBO YOKUSETSHENZISWA KOLWIMI

uMnyango wezoMthetho ePITOLI   Bahlonishwa!   OWETHU UMBONO NGENQUBO YOKUSETSHENZISWA KOLWIMI EZINKUNDLENI ZOKUTHETHA AMACALA Siphendula isicelo esikhishwé uMnyango wezoMthetho sokuthi kubekwe imibono ngenqubo yokusetshenziswa kolwimi ezinkundleni zokuthetha amacala kuzwelonke kanye nasezifundazweni ngazinye. SiyiziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia … qhubeka