Njengenhlwathi nenyamazane

Le ndlela esisebenza ngayo uma sihumusha izingxoxo nemizekeliso siyisusa ezincwadini zayo zendabuko siyifaka olwimini lwakithi, siyibiza ngokuthi „yifemu“, okuyisifinyezo sebizo lesilungu elithi functional equivalent method (fem). Le ndlela sazebolekela yona kwabanye abahumushi bamabhaybheli baphesheya nakwamanye amazwe eAfrika asebesebenzé kade, bakhipha … qhubeka

Umlando kaIzrayeli

 Kusukela encwadini „uJoshwa“ kuze kuyoshaya encwadini „uEsta“ kukhulunywa ngomlando kaIzrayeli engena eKhenani, kuye esikhathini sabeHluleli nasesikhathini samaKhosi, kuye ekudingisweni nasekubuyeni kwelaseBhabhiloni. Leso yisikhathi esingamakhulu ayisishiyagalombili (800) eminyaka, kusukela eminyakeni yenkulungwane namakhulu amathathu kuhlehla kuya kweyamakhulu amahlanu ngaphambi kokuzalwa kukaJesu, okungaphambi kwenkathi … qhubeka

Qagela !

Zihlolahlole-nje uzivivinye ngolwazi kwezeNkolo Uhlelo lweViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu (biblia zuluensis)  >> https://www.biblia-zuluensis.de/            31.07.2010 Imibuzo:  1. Bafa ngasizathu sini oHananiya noSafira? A. Yiphika B. Uphuzo C. Yigciwane D. Ukukhwabanisa 2. Ngubani kokuxoxwa ngaye kwezeNkolo owayefuna … qhubeka

Agcina ekhululekile amaIzrayeli ebugqilini

Agcina ekhululekile amaIzrayeli ebugqilini uEksodusi 11 no 12  (Ngenxa yokwenqaba kukaFaro ukudedela abakwaIzrayeli bakhululeke, uNkulunkulu wasijokojela isizwe saseGibhithe, wasehlisela ubunzima nokuhlupheka iziwombe zilandelana eduze: Amanzi aphenduka igazi, bahlaselwa yimikhuhlane nayisikhonyane namaselesele, izulu labhoka ngesichotho, kwahlwa emini umnyama wabopha phezulu. Kuthé … qhubeka

Yasihlenga isizwe sayo iNkosi olakeni lwabaseGibhithe –

Yasihlenga isizwe sayo iNkosi olakeni lwabaseGibhithe – yasiweza ngelibanzi uEksodusi 14 (Emlandweni wesizwe sakubo, abakwaIzrayeli basazisa kakhulu isenzo sikaNkulunkulu wabo sokubahlenga olakeni lwabaseGibhithe, abaweze ngelibanzi, baphephe nasekuweleni kwabo ulwandle bebaleka. Yingakho nje ke isematheni lendaba kubo kuze kube namhla lokhu; … qhubeka

UMbusi wondla isizwe sakhe ehlane

UMbusi wondla isizwe sakhe ehlane uEksodusi 16 (Nasekuqhubekeni kwendlela, uNkulunkulu lokhu ehamba naso izizwe sakhe. Ubusuku nemini uyasihola, siyamlandela – njengefu emini nanjengensika yomlilo ebusuku.  Ngisho nasehlane uyasondla; ethi ekwenza konke lokho, abe esivivinya ekukholweni nasekumlaleleni kwaso).  Kuthé kusuka, sasesibaphendukela … qhubeka

INkosi nesizwe sayo babopha ifindo lesivumelwano

INkosi nesizwe sayo babopha ifindo lesivumelwano; – amaphuzu ayishumi esivumelwano uEksodusi 19 no 20 Izinyanga ezimbili nosuku emva kokuba abakwaIzrayeli baphuma kwelaseGibhithe bafika ogwadule lwaseSinayi. Babesuké eRefidim njengoba sebefika lapho nje; baphumulela eduze nentaba iSinayi. UMosi wenyuka, waqonda kuNkulunkulu entabeni. … qhubeka

AbaPhrofethi

Izincwadi eziyisikhombisa zokugcina ethestamenteni elidala zaziwa ngokuthi „ngezabaPhrofethi“. Yileyo naleyo ibizwa ngomphrofethi othile osethestamenteni elidala, iqukethe imibono nezeluleko nezexwayiso zakhe. Incwadi „isiHlabelelo seziHlabelelo“ ithathwa njengenye yezabaPhrofethi ngokwenqubo yenkolo yobuJuda, bese kuthi incwadi kaDanyela ingabalelwa kuzo, ibalelwe kokuthiwa ngezoMbhalo (amaHubo, iZaga). … qhubeka

uThando

uThando

– iNcwadi yokuqala uPhawuli ayilobela ibandla laseKhorinte (I Kor.) – Noma ngingakhuluma izilimi ngezilimi – ezabantu ngisho nezezingilosi – kodwa uma ngingenalo uthando, ngifana nethusi elikhencezayo; ngizwakala njengokuyinsinjana okuzikhenqezelelayo-nje.   Noma nginga’nesiphiwo esingandile sokuba ngumphrofethi; ngishumayele ngiqonde izimfihlakalo zonkana; noma … qhubeka

iHubo 121

Ngenyusa amehlo, ngisinga izintaba. Usizo lwami luyovelaphi na? Usizo lwami luvela kuSmakade; yena owadala izulu, wadala umhlaba. Akaluvumeli unyawo lwakho lushelele; Umelusi wakho akalokothi ozele. Phinde! Akozeli, akalali! Nguyena melusi kaIzrayeli lo! Nguyena uSmakade okuhlengayo; ungumthunzi, uyisiphephelo sakho nxazonke. Ilanga … qhubeka