uLevithikhusi

Le ncwadi inegama elithi „Levithikhusi“ ngoba iphathelene ikakhulukazi nezimfanelo okufanele zigcinwe ngabaqhubi nabaholi kwezemikhuleko nezezinkonzo, okwakulubizo olwaluqondene nabaphristi kwabenzalo yakwaLevi. Ngaphezu kwemiyalelo ngenqubo ekwethulweni kweminikelo nangemininingwane yonke enkonzweni yobuphristi, kwakunemiyalelo nemithetho okwakufanele yaziwe igcinwe emphakathini, ukuze isizwe sihlale sicandulekile, singenasici, … qhubeka

uEksodusi

Le ncwadi ibizwa ngokuthi inguEksokusi, okungukuthi „ukuPhuma/ukuGoduka“, ngoba ixoxa ngokuphunyuka kwabakwaIzrayeli, ukuphuma kwabo kwelaseGibhithe ababekade begqilazwé behlushwa kulo kusukela kokhokho babo. Ukusinda kwabakwaIzrayeli ekubalekeni kwabo bejahwa ngamabutho abaseGibhithe beze bewelela ngaphesheya kolwandle emva kokuba bedlubulundele, babushiya phansi ubugqili, kwaziswa njengesenzo … qhubeka

uGenesisi

Le ncwadi, uGenesisi, okungukuthi „iNdabuko/isiSusa“, ixoxa ngendabuko ngokuphindwé kabili – indabuko yomhlaba, indabuko yesizwe sakwaIzrayeli. Kokubili – umhlaba nesizwe – kuvela kumdali, kungumphumela womsebenzi wezandla zakhe uMdali, oPhezukonke. Phakathi kwengxoxo ngokudalwa komhlaba nengxoxo ngokudabuka kwesizwe sakwaIzrayeli kunomlando ozama ukucacisa ukuthi … qhubeka

iNdabuko yoMhlaba nesiSuka soMlando weSizwe samaJuda

AmaJuda lezi zincwadi ezinhlanu ezihlelwé zaba sekuqaleni kwebhaybheli – uGenesisi kuya kuDutheronomi – azibiza ngokuthi uMthetho, okuthiwa ngesiHebheru yi-„Thora“. Zaziwa futhi ngolwimi lwesiGrikhi ngokuthi ziyi-„Pentateuch“, okungukuthi ngumqulu oqukethe izincwadi ezinhlanu, nguNcwadi-nhlanu. iMpilo noMlando UNcwadi-nhlanu uqukethe izilayelo nemithetho isizwe soPhezukonke okufanele … qhubeka

uMosi nokuphela kwesikhathi sakhe

                      uMosi nokuphela kwesikhathi sakhe uDutheronomi 31 no 34 Ekugcineni kohambo ehlane uMosi usemi nesizwe sakwaIzrayeli maduzane-nje nasemabaleni ezwe lesethembiso; kodwa-ke naye kuthiwa akaseyukufinyelela khona ngenxa yokungabaza okuthile ake abanakho esikhathini esiphambili. Usesidonsisisa ngendlebe okokugcina isizwe ukuthi simlalele, simazise uNkulunkulu. … qhubeka

UHLU LWAMAGAMA ASEBHAYBHELINI

U H L U LWAMAGAMA       NAMABIZO ASEBHAYBHELINI NGESIZULU ngokwelamana kwawo (A – Z) – ESUKA KOLWESIHEBHERU  NOLWESIGRIKI EDLULA KOLWESIJALIMANE KULANDELWA ISIVUMELWANO SASELOCCUM –   l u s a q h u t s h w a    – Izinqamulelo esizisebenzisayo: x          = … qhubeka

uJesu nezinyembezi, elilela umuzi waseJerusalema

 uJesu nezinyembezi, elilela umuzi waseJerusalema –  incwadi kaLuka, isahluko seshumi nesishiyagalolunye [Lk 19, 41-44]  – 41 Kwathi esesondele, ewubona umuzi, wawukhalela,   42 ethi: “Yek’ ukuba ukwazile namuhla ukukuqonda lokho okungakulethela ukuthula! Kukusithekezelwe nokho, awukuboni! 43 “Kuyofika izikhathi lapho izitha zakho … qhubeka

Unyawo alunampumulo

 uGenesisi 42 1-2 Kuthé uma noJakobe kwelaseKhenani ezwa ukuthi balambé nje, ikhona impuphu namabele kwelaseGibhithe, waphendukela emadodaneni akhe ewagqugqumezela ethi: “Nalokhu nisakazé imibombo nje nina lapha, nilindeni? Anizwa yini ukuthi eGibhithe kukhona amabele, sivinjezelwe yisomiso nje thina lapha?  Phuthumani niyosithengela … qhubeka

BHANJEKHU: Bhala njengoba ukhuluma

Nanka amaphuzu amane asemqoka uma kuboniswana ngezindlela okungabukezwa ngazo umbhalo: 1 inkulumo indala kunombhalo 2 ingxoxo nenkondlo kakufani 3 izimpawu zephimbo ziyasiza 4 injobo ithungelwa ebandla „Bhala njengoba ukhuluma“ (= „Bhanjekhu“) Siyayithintitha incwadi kuqathake konke okuyizinhlamvana okuhlale kuhlale kudide uma … qhubeka

IBhayibheli nemikhosi namadili alo

Imikhosi namadili akathathu: 1. Kunemikhosi namadili ahambisana nezikhathi zonyaka kanye nezenzakalo nemisebenzi yanyaka yonke – njengokuvuna, ukugunda izimvu, ukuhlakula. 2. Eminye imikhosi namadili iphathisene nezahlakalo empilweni yomndeni – ukukhunyulwa kwengane ebeleni, ukuqomisa, ukugodusa, isililo. 3. Kanti ke eminye ihambisana nezigigaba ezikhunjulwayo … qhubeka