Ingosi: ezisematheni

UQhwagayiswano olusaqhubeka ngeThestamente eliDala

Phakathi kokuLahlekelana ngeNkulumo kanye noMphelandaba UQhwagayiswano olusaqhubeka ngeThestamente eliDala kanye neMpicabadala kwezeMfundo ngezeNkolo [uMlobi nguReinhard Mawick*; uhunyushelwé esiZulwini nguBheni wakwaKhumalo] Oxoxayo: NgoNdasa onyakeni odlule kwenzeké isimanga: Udaba eMfundweni ephakeme ngoLwazi ngezeNkolo luye lwafinyelela kwezisematheni emaphephandabeni nasemsakazweni: „UNkulunkulu wobuDlova noweziGemegeme zikaKhukhulelangoqo … qhubeka

ifomu lokwemukela ISIMEMO 2016

Ngiyophumelela ukuza emhlanganweni weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] oyobe useNkamana, eFilidi/eBaQulusini, KwaZulu-Natali, kusukela ngoLwesihlanu ntambama zimbili kuya ngeSonto emini zizine kuMandulo kophezulu (02.-04.09.2016). Ngigcwalisa, ngithumele le mpendulo    n a m u h l a ! … qhubeka

I S I M E M O

07.01.2016 I S I M E M O k u w o   w o n k e   o s i f u n d a y o: Siyanibingelela! Ngale ncwadi nginimemela emhlanganweni weViyo lethu oBanjiswaneni lokuHunyushwa nokuBhalwa kabusha kweBhaybheli ngesiZulu … qhubeka

Usuku lokuqala onyakeni omusha

Eminyakeni engamakhulu amathathu namashumi amabili nanhlanu [325] eyedlule – ngonyaka wenkulungwane namakhulu ayisithupha namashumi ayisishiyagalolunye nanye [1691], uPhapha u-Inosensi [Pope Innocence XII] wanquma ukuthi usuku lokuqala enyangeni uMasingana [1 Janwari] lwaziswe njengosuku lokuqala lonyaka. Yisikhashana seminyaka eyisishiyagalolunye-nje [9] kuphela, kusukela kowe-1691 … qhubeka

… angiyukweswela – angiyukwesaba!

iHubo lamashumi amabili nantathu [Hub 23] * USmakade ungumalusi wami; angiyukweswela. Ungilalisa phansi ngiphumule edlelweni elimahlungu aluhlaza; angiqhubele emithonjeni yamanzi acwebile. Uvuselela umphefumulo wami, uphile; angichushise emikhondweni yokulunga, libabazeke igama lakhe. Nòma ngingaphambukela ezingoxingoxini, ngihlwathuze kuhle kodabula ethunzini lokufa, angiyukwesaba; … qhubeka

UMartin Luther nokuHlukunyezwa kwabeNkolo yobuJuda

 “Lapho kunokukhanya khona, kuvama ukuba nethunzi futhi“ AbeBandla labakhonza ngenqubo yobuLuthela kuhlala kudingeka njalo ukuthi bashikashikane ngeziphathelene nenkokheli yabo, uMartin Luther. Bekunjalo futhi emasontweni amabili edlule [8.-11.11.2015]  enkundleni yeSinodi leBandla labeNkolo ngokweNqubo yeNguquko kwelaseJalimane [Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)]. Umhlangano uphethwé … qhubeka

OWETHU UMBONO NGENQUBO YOKUSETSHENZISWA KOLWIMI

uMnyango wezoMthetho ePITOLI   Bahlonishwa!   OWETHU UMBONO NGENQUBO YOKUSETSHENZISWA KOLWIMI EZINKUNDLENI ZOKUTHETHA AMACALA Siphendula isicelo esikhishwé uMnyango wezoMthetho sokuthi kubekwe imibono ngenqubo yokusetshenziswa kolwimi ezinkundleni zokuthetha amacala kuzwelonke kanye nasezifundazweni ngazinye. SiyiziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia … qhubeka

Umlando ngoqukethwe eNcwadini “uEsta”

Nòma iNcwadi “uEsta” yafakwa enqolobaneni yezincwadi zomlando ethestamenteni elidala [ThD], yehlukile kuzo ngoba ixoxa ngezehlakalo ezingesiyo imibiko enobufakazi. Nokho kungenzeka ukuthi kulezi zingxoxo kunezimo okwakungenzeka ukuthi zazidamane zivela ezikhathini ezilandela inkathi kusekudingisweni kwelaseBhabhiloni, okwakungaba sonyakeni wamakhulu amahlanu namashumi amathathu nesishiyagalolunye … qhubeka

Umlando ngoqukethwe eNcwadini “uEzra” naseNcwadini “uNehemia”

Lezi zincwadi yileyo naleyo ibizwa ngothile exoxa ngaye. OEzra noNehemiya baziselwa iqhaza elibanzi okuthiwa balibamba ekuvuselelweni kwebandla lenkolo yobuJuda eJerusalema nakwelakwaJuda ngezikhathi ezisondele maphakathi nenkathi yeminyaka engamakhulu amahlanu ngaphambi kwenkathi esiphila kuyo [500 ph.Khr.], okwakuyiminyaka ecishe ehlanganise ikhulu [100] emva kokubuya ekudingisweni … qhubeka

Umlando ngokuqukethwe eziNcwadini „iKhronikhi“

Zombili iziNcwadi zeKhronikhi [zesiKhathi neNkathi] zihlobene njengoba nezikaSamweli nezamaKhosi zihlobene. Ukuthi zihlelwe zibe yizincwadi ezimbili kwenziwa ngokuhunyushelwa kwazo olwimini lwesiGrikhi. Umbuzo okusashikashikwana nawo nanamuhla lokhu ngothi iziNcwadi „uEzra” neNcwadi „uNehemiya“ ziqhuba okuqalwé eziNcwadini „iKhronikhi“ na, noma zizimele ngokwazo, okungathi-ke iNcwadi … qhubeka