Ingosi: ezisematheni

Umlando oqukethwe eziNcwadini “uSamweli”

Zombili iziNcwadi ezithwele isihloko esithi “uSamweli” njengalezi ezithwele isihloko esithi “amaKhosi” zingavele zethulwe kuxoxwe ngazo-nje kanyekanye. Zihlobene kakhulu impela, nòma zaqhamuka emithonjeni eyahlukene. Umlobi womlando, umDutheronomi, wayibopha yaba nyanda-nye imizekeliso nemibiko eyaseyiqoqile, wakhipha ingxoxo ebumbene ewumlando okuthi eziNcwadini ezithwele isihloko … qhubeka

Umlando oqukethwe eNcwadini „uRuthi“

Emqulwini wezincwadi zenkonzo ngokwenkolo yobuJuda ezilotshwé ngolwimi lwakubo lwesiHebheru [biblia hebraica], le ncwadi, “uRuthi”, isengxenyeni yokugcina yohlelo lweziqukethwe. Emiqulwini ethathelwa lapho – kowesiGrikhi, owaziwa ngokuthi “yiSepthwaginta”, nowesiLathini, obizwa ngokuthi “yiVulgatha”, kanye nakuyo yonke-ke eyahunyushwa ithathelwa lapho [owesiNgisi, owesiJalimane, owesiBhunu, …] … qhubeka

Umlando oqukethwe eNcwadini „abeHluleli“

Isiphetho esihlaba umxhwele seNcwadi uJoshwa ebesiyethula ebaleni elithi „Umlando ngokuqukethwe eNcwadini uJoshwa“  silandelwa umzamo ongaphumelelanga kahle hle wokwethula isihloko esisha seNcwadi „abeHluleli“ esibika ngokuqhubeka komlando wabakwaIzrayeli emva kokufika nokungenisa kwabo kwelaseKhenani. Isahluko sokuqala [abeHluleli 1] sifundeka njengombiko ophindelela emuva, ezikhathini … qhubeka

uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini – SaKhuZulu –   Singobani?  Sihlushwé yini?  Sihloseni? Senzani?  Sisebenza kanjani?  Sisebenzelana sibambisene nobani? Sidinga lusizo luni?   >> xhumana nathi: biblia-zuluensis@t-online.de   nguDkt uBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini ekwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken] … qhubeka

Umlando ngokuqukethwe eNcwadini uJoshwa

Emva kokuba esahlukweni sokugcina sikaNcwadi-Nhlanu [Dutheronoma 34] kubikwé ngokufa kukaMosi, eshonela entabeni iNebo enyakatho-mpumalanga nonqenqema lwezintaba enhla koLwandle oluFile, leNcwadi uJoshwa ixhuma khona lapho, iqhubeke nengxoxo yayo. “izwe lesethembiso“ UJoshwa usethatha-ke lapha ubuholi besizwe ukuze silithathe siholwa nguye “izwe lesethembiso“.  Esahlukweni … qhubeka

Kuyasetshenzwa 2010

Statement for Clarification

Statement for Clarification   by   “Biblia Zuluensis – iBhaybheli ngesiZulu” on reports in the media on 05 January 2015 that “the Jacob Zuma Foundation has partnered with the Roman Catholic Church to improve the existing translation of the Bible into isiZulu.” http://www.sanews.gov.za/south-africa/foundation-sponsor-improved-translation-bible-isiZulu … qhubeka

uMaleyakhi

Igama uMaleyakhi, okungelesiHebheru, lichaza ukuthi „isithunjwa sami“; ibizo lalo mphrofethi asilazi. Incwadi yakhe iqukethe izinkulumo eziyisithupha ezibekwe njengengxoxo yabaqwagayisanayo. Umuso obekwa ngumphrofethi uphendulwa ngabawuphikisayo, bese kulandela impendulo echazisisayo. Ukugcizelelisisa kwezokholo (uMaleykhi 1,6-14) nakwezesimilo nokuziphatha (uMaleyakhi 2,10-16) kuhambisana nenqubo endala yentshumayelo … qhubeka

uZakhariya

UZakhariya, umphrofethi, wayephila eshumayela ngasikhathi sinye noHagayi eJerusalema kwabakwaJuda ababebuyé ekudingisweni kwelaseBhabhiloni, ngokusho kwamazwi akhe aqoshwé phansi okwakusenkathini ephakathi kowamakhulu amahlanu namashumi amabili nowamakhulu amahlanu neshumi nesishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [520-518 ph.Khr.] (uZakhariya 1,7;  7,1).  Ngentshumayelo yakhe nangemibono … qhubeka

uHagayi

Amazwi kaHagayi, umphrofethi, aqoshisiswe ngokucophelela; alotshwa onke ngenkathi yombuso wesibili wenkosi yasePhereshiya, uDariyusi wokuQala, okwakungowamakhulu amahlanu namashumi amabili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [520 ph.Khr.].  Isimo ngalezo zikhathi sisazela encwadini uEzra: Ngowamakhulu amahlanu namashumi amathathu nesishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila … qhubeka

uZefaniya

Ukuphila nokushumayela kukaZefaniya, umphrofethi, kwakungesikhathi sokubusa kwenkosi uJoshiya kwaJuda okwakusuka kowamakhulu ayisithupha namashumi amathathu nesishiyagalolunye kuya kowamakhulu ayisithupha nesishiyagalolunye phambi kwale nkathi esiphila kuyo [639-609 ph.Khr.] (bheka: uZefaniya 1,1). Isimo nezigigaba akhononda ngazo esahlukweni sokuqala nakwesesithathu (uZefaniya 3,1-8) zisolisa sengathi … qhubeka