Ingosi: ezisematheni

uZakhariya

UZakhariya, umphrofethi, wayephila eshumayela ngasikhathi sinye noHagayi eJerusalema kwabakwaJuda ababebuyé ekudingisweni kwelaseBhabhiloni, ngokusho kwamazwi akhe aqoshwé phansi okwakusenkathini ephakathi kowamakhulu amahlanu namashumi amabili nowamakhulu amahlanu neshumi nesishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [520-518 ph.Khr.] (uZakhariya 1,7;  7,1).  Ngentshumayelo yakhe nangemibono … qhubeka

uHagayi

Amazwi kaHagayi, umphrofethi, aqoshisiswe ngokucophelela; alotshwa onke ngenkathi yombuso wesibili wenkosi yasePhereshiya, uDariyusi wokuQala, okwakungowamakhulu amahlanu namashumi amabili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [520 ph.Khr.].  Isimo ngalezo zikhathi sisazela encwadini uEzra: Ngowamakhulu amahlanu namashumi amathathu nesishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila … qhubeka

uZefaniya

Ukuphila nokushumayela kukaZefaniya, umphrofethi, kwakungesikhathi sokubusa kwenkosi uJoshiya kwaJuda okwakusuka kowamakhulu ayisithupha namashumi amathathu nesishiyagalolunye kuya kowamakhulu ayisithupha nesishiyagalolunye phambi kwale nkathi esiphila kuyo [639-609 ph.Khr.] (bheka: uZefaniya 1,1). Isimo nezigigaba akhononda ngazo esahlukweni sokuqala nakwesesithathu (uZefaniya 3,1-8) zisolisa sengathi … qhubeka

uHabakhukhu

UHabakhukhu kwakungumphrofethi kuye izwi loPhezukonke elingafikanga ngokuzuma njengenhlalayenza kwabanye abaphrofethi; walilindela elokhu ezobana noSmakade, embelesele ngemibuzo nangemikhuleko. Ngalokho-ke yena waziselwa inkonzo kwabanye abaphrofethi evela emkhulekweni wabo bekhulekela isizwe sakubo kuSmakade (bheka: uAmose 7,2.5; uJeremiya 7,16 nezindima ezihlobene nalezo). UHabakhukhu wayephila … qhubeka

uNahumi

Kusukela engxenyeni yesithathu yokugcina yenkathi yeminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kuya ekugcineni kwenkathi yeminyaka engamakhulu ayisikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo [800-700 ph.Khr.] umbuso wakwelaseAsirya nekomkhulu lawo, iNinive, wawunamandla, waziswa kakhulu kulo lonke eliseMpumalanga-maphakathi.  AbakwaJuda kanye nezinye izizwana kwelasePhalestina nakwelaseSirya babehlalele ovalweni; … qhubeka

uMikha

UMikha waphila washumayela eJerusalema eyintanga kaIzaya engxenyeni yesithathu yokugcina senkathi yeminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [800 ph.Khr.].  Wayekhulelé emaphandleni; ukungahlalisani ngokwazisana nokubonelelana emphakathini kwelomkhulu lwabakwaJuda wayekugxeka kakhulu. Abaphathi, ikakhulukazi umbuso nabasebukhosini kanye nabaphathi kwezenkolo – ngokubona kwakhe … qhubeka

uJona

UJona esiswini senhlanzikazi yasolwandle sekwaba umfanekiso owaziwa kakhulu, ochaza ukuthi oPhezukonke angehliselana ekujuleni kwezingqinamba, adudulelane ezandleni zokubhujiswa, ukuze kugcine kuphunyukelekile, kwaphulukundleleka ezibophweni zonya nenzondo nasekuzikhukhumeza nokubandlulula, kukhululekeke ukuphila ngokungubufakazi bothando loPhezukonke olungenamkhawulo. Ezincwadini zabaphrofethi, le yehlukile: Ayisiyo-nje inqolobane yamazwi omphrofethi, … qhubeka

uObadiya

Le ncwajana yomphrofethi yalotshwa ngezikhathi zokunqotshwa nokubhidlizwa kweJerusalema kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo.  Indlela lolu daba olubekwé ngayo evesini leshumi kuya kweleshumi nanhlanu yenza kuthatheke sengathi kuxoxa ufakazi owazibonela ngawakhe noma-ke owayephila ngalezo zikhathi. Isisusa … qhubeka

uAmose

Umphrofethi wokuqala intshumayelo yakhe esiyithola encwadini ebizwa ngaye, nguAmose wasemzanyanyana omncane kwelakwaJuda.  Ngokusho kwakhe, uSmakade wamlanda ekwaluseni, wambizela ekutheni ayoba ngumphrofethi enyakatho kwelakwaIzrayeli (Amose 7,15). Washumayela lapho maphakathi nesikhathi eside nesasinempumelelo sombuso weNkosi uJerobheyami wesiBili, okwakuseminyakeni yamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili … qhubeka

uJoweli

Le ncwajana izungeza udaba lunye-nje: „uSuku loPhezukonke lokwaHlulela“ olwalusemqoka kakhulu enkolweni yabakwaIzrayeli ngeziphathelene nekusasa nengunaphakade. Isisusa sayo ukuhlasela kwesikhonyane okwathi uJoweli wakufanisa nomhla wokwahlulelwa komhlaba, wahlulelwa ngoPhezukonke (uJoweli 1,2-2,11). Ekuzikhaleleni kwesizwe nasekuzimiseleni kwaso ukuphenduka, oPhezukonke uphendula ngokuthi isizwe sakhe siyokophulwa, … qhubeka